Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

DANE ADMINISTRATORA DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że
Synecpol s.c. Anna Popiela-Mizera, Mirosław Mizera ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP: 677-20-10-272,
REGON: 351300204, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu przygotowania oferty handlowej.

 

INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie przekazujemy ich do państwa trzeciego.

 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem informacji o nowej ofercie handlowej.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:
– upoważnieni pracownicy Administratora danych;
– informatyk.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do danych;
– usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– wniesienia sprzeciwu;
– przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą poddawane przetwarzaniu poprzez profilowanie.

 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe:
Synecpol s.c. Anna Popiela-Mizera, Mirosław Mizera, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. / fax. 12 423 40 47, e-mail: synecpol@synecpol.pl
NIP: 677-20-10-272, REGON: 351300204